Tietosuoja

Oikeutesi rekisteröitynä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa sinulle rekisteröitynä erilaisia oikeuksia, kun käsittelemme henkilötietojasi. Oikeuksia on mahdollista toteuttaa eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Oikeus saada pääsy tietoihin, tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelemmekö henkilötietojasi sekä se, mitä tietoja sinusta käsittelemme.
Omat tiedot on oikeus saada maksutta. Jos kuitenkin pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tiedon oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tai täydennämme puutteellisia tietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tulla unohdetuksi

Joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos tietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, on sinulla oikeus saada tietosi poistetuiksi eli tulla unohdetuksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos kiistät tietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus siirtää henkilötietosi yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, jos olet toimittanut tiedot meille itse ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voimme osoittaa. Käsittelyä saa jatkaa myös, jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus riitauttaa automaattinen yksittäispäätös

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, josta aiheutuu sinulle oikeudellisia vaikutuksia tai muita vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia. Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan sitä, että päätöksentekoon ei osallistu ihminen vaan päätös tehdään pelkästään koneellisesti henkilötietojen perusteella.
Kaupunkiliikenne Oy ei käytä automaattista henkilötietojen käsittelyä tällaisten päätösten tekemiseen.

Näin toteutat oikeuksiasi

Voit tehdä henkilötietojasi koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@kaupunkiliikenne.fi tai kirjeitse osoitteeseen Tietosuoja – hallintopalvelut, PL 100 (Hämeentie 86), 01022 KAUPUNKILIIKENNE. Ilmoitathan pyynnössäsi, mitä oikeuksiasi haluat käyttää sekä mahdollisuuksiesi mukaan myös mihin rekisteriimme haluat kohdistaa pyyntösi. Rekisterimme ja niitä koskevat selosteet löydät tältä sivulta.


Vastaamme kaikkiin henkilötietoja koskeviin pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Monimutkaisissa pyynnöissä saatamme joutua pidentämään käsittelyaikaa enintään kahdella kuukaudella. Ilmoitamme aina käsittelyajan pidentämisestä ja pidennyksen syistä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu.


Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

Rekisteriselosteet

Rekisteriselosteet ovat .pdf-muodossa.